Breaking News
Home / ข่าว (page 28)

ข่าว

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 5 สิหาคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf   >>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ถวายเทียน 2564

เมื่อวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ สำนักงานอธิการบดีชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งนิสิตเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness ) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. และวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00- 16.00 น.

>>>pdf ดานว์โหลด<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2564

Read More »

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนดารเข้ารับการฉีดวัคซีน-COVID-19-สำหรับนิสิตและบุคลากร

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2564

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม เรื่อง “มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 29)”

ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 กรกฏาคม 2564

Read More »

รายชื่อนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและลงทะเบียนกับโรงพยาบาลสุทธาเวช ขอให้ไปรับวัคซีน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น.

รายชื่อนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและลงทะเบียนกับโรงพยาบาลสุทธาเวช ขอให้ไปรับวัคซีน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น. >pdf ดาวน์โหลด<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 กรกฏาคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

เมื่อวันที่  13  กรกฏาคม 2564 ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม  ” การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ”  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ และได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินหลักสูตร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต และ อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) บรรยายโดย Professor Xiaodong Li อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ น. การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องสัมมนา ผ่านระบบ Zoom https://docs.google.com/forms/d/1pptzuZScce7qfSnpLSe8kLnwqEa7med41HO6dKq-5zM/edit ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 กรกฏาคา 2564

Read More »

ภาพและข่าว : อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ 6 คณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต …

Read More »