Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / การประชุมโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

การประชุมโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

การประชุมโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
การประชุมโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม และ อ.ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนันจากตำบลเขวาไร่ ตำบลหนองเม็ก ตำบลสำโรง ตำบลนาเชือก นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก ปลัดอำเภอนาเชือก เกษตรอำเภอนาเชือก ประมงอาวุโสอำเภอนาเชือก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม การประชุมดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต ได้นำเสนอผลการวิจัยจากระยะเริ่มต้นของโครงการได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายชนิดปลาและการอนุรักษ์ปลาบู่ การศึกษาไมโคร พลาสติกในน้ำและปลา การศึกษาโลหะหนักในน้ำ ปลา และดินตะกอน การศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อการผลิตประปา รวมถึงการเสวนากับผู้ร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับผลการวิจัย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้นำชุมชนผ่านการบริการวิชาการแบบบูรณาการ และผู้นำชุมชนจะได้นำเสนอองค์ความรู้ดังกล่าวแก่ชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน เพื่อนำเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อให้เกิดความตระหนักและการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG economy ร่วมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินการ SDGs ด้านการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *