Breaking News
Home / Uncategorized / มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประหยัดไฟ มีQRcode

ประหยัดน้ำ มี QRcode

 

ขยะ

ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

 

 

About env@msu.ac.th

Check Also

แหล่งทุนภายนอก : แหล่งทุนภายในประเทศ

แหล่งทุนภายนอก : แหล่งทุนภายในประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *