Breaking News
Home / การจัดการความรู้ / ภาพและข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพและข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

IMG_0595

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุมต้อนรับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์โครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงาน ครั้งนี้

  • เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการวิธีการดำเนินงานตามระเบียบด้านการวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของนักวิจัยในหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน

ภาพและบรรยากาศงานประชุม : 

IMG_0587 IMG_0586 IMG_0585 IMG_0584 IMG_0583 IMG_0582 IMG_0525 IMG_0572 IMG_0581 IMG_0576 IMG_0575 IMG_0574 IMG_0570 IMG_0569 IMG_0555IMG_0566 IMG_0565 IMG_0563 IMG_0562 IMG_0561 IMG_0560 IMG_0559 IMG_0556 IMG_0552 IMG_0550 IMG_0548 IMG_0547 IMG_0545 IMG_0544 IMG_0543 IMG_0541 IMG_0540 IMG_0539 IMG_0538 IMG_0531 IMG_0529 IMG_0528 IMG_0527 IMG_0526 IMG_0522 IMG_0521 IMG_0518 IMG_0517 IMG_0515 IMG_0514 IMG_0513 IMG_0511 IMG_0509 IMG_0508 IMG_0507 IMG_0505 IMG_0504 IMG_0503 IMG_0501

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *