Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ (page 4)

กิจกรรม-บริการวิชาการ

อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล ได้รับรางวัล Best Paper

vbn

ในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper จากจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาทั้งหมด ประมาณ 70 บทความ บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด และการนำเสนอยอดเยี่ยม เรื่อง Model of Environmental Conservation Behavior of Agriculturist

Read More »

โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

IMG_4214

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม EnV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานโครงการฯ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 ท่าน

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

P_20160609_090755

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ

20160527_135816-min

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ จัดโดย กรอบความคิดริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน จาก 5 ประเทศได้แก่ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย โดยผู้เข้าร่วมนั้นได้รับคัดเลือกมาจากการฝึกอบรมด้านการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพของแต่ละประเทศ ในสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงานและสาขาเกษตรกรรม สาขาละ 3 คน โดยรวมกลุ่มกันระดมสมองร่วมกันในสาขาของตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

Read More »

ประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

IMG_3955

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมฯ ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

Read More »

โครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)”

13256469_1182918285074601_6873221496947316677_n

ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดโครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 MRCES and Environmental Technology Program, Faculty of Environment and Resource Studies co-organize the workshop project: “Local Lesson on Biodiversity” at Doonlanpan Wildlife …

Read More »

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_0134 (Copy)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนนงิน 6,000,000 บาท หกล้านบาทถ้วน

Read More »