Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ / การบริการวิชาการบูรณาการร่วมระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ดินโพนสัญจร ครั้งที่ 1

การบริการวิชาการบูรณาการร่วมระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ดินโพนสัญจร ครั้งที่ 1

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการถ่ายทอดบทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นในรูปแบบของละครเวทีร่วมสมัย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “สะท้อนองค์ความรู้จากวิจัยดินโพนในรูปแบบศิลปะการแสดง” ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ร่วมดำเนินการ โครงการนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประสงค์จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในด้านการทำการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” โดยผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้ที่ Fan Page: https://www.facebook.com/dinponclub/?fref=ts

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับ Prof.Lee Shiou Yih ผู้แทนจากคณะ Health & Life …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *