Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ / โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม EnV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานโครงการฯ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 ท่าน

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *