Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ จัดโดย กรอบความคิดริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน จาก 5 ประเทศได้แก่ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย โดยผู้เข้าร่วมนั้นได้รับคัดเลือกมาจากการฝึกอบรมด้านการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพของแต่ละประเทศ ในสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงานและสาขาเกษตรกรรม สาขาละ 3 คน โดยรวมกลุ่มกันระดมสมองร่วมกันในสาขาของตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

About env@msu.ac.th

Check Also

บ้านไหมขามเรียง: วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวทางการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการทั้งภายในและต่างคณะ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *