Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 30)

env@msu.ac.th

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร …

Read More »

ภาพและข่าว : มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี

มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 53 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระเทพสารคามมุนี ดร.ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม …

Read More »

ภาพและข่าว : มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส

เมื่อวันที่ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ,รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ,รางวัลคนดีศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,รางวัลกลุ่มนิสิต และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,รางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้เริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรม ENV MSU Open House 2020

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 4- 5 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สันทนาการต้อนรับคณะฯ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในงานโดยรวม :       ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ภาพและข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุมต้อนรับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์“โครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงาน” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการวิธีการดำเนินงานตามระเบียบด้านการวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของนักวิจัยในหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ภาพและบรรยากาศงานประชุม :     ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563

Read More »

มมส MOU ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

มมส MOU ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 15 แห่ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ร่วมลงนามเป็นพยาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ …

Read More »

ENV MSU Open House 2020

ด่วน เปิดให้ยืนยันสิทธิ์แล้ว งาน MSU OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยหาสารคาม 4- 5 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ไว้แล้ว ให้ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้างานอีกครั้ง ได้ทาง https://openhouse.msu.ac.th/?p=confirm ส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้างาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ติดตามการลงทะเบียนเพิ่มเติม เร็ว ๆ นี้ รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 หรือ ติดต่อเรา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดโครงการ click …

Read More »

SDGs Activities

  Site visit by the Thai Environmental Cooperation Foundation to determine the sustainable development potential of Dun Lamphan Project Model “3rd Sorn Nong Roo Nam” Teach young people to know water

Read More »