Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 4)

กิจกรรม : นิสิต

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

20210325_095047 (1)

  วันนี้  25  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร อบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN ภาพบรรยากาศในงาน : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯที่ เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

20201228_153402

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองข้อมูลและให้บุคลากร นิสิต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ เข้า-ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างนี้ >>pdf ดาวน์โหลด <<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้องและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2563  

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

130085566_10218284945090843_8068071214289454617_o

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรม ENV MSU Open House 2020

IMG_0723

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 4- 5 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สันทนาการต้อนรับคณะฯ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในงานโดยรวม :       ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563

Read More »

แผนที่เดินดิน “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model

123694671_728925424642417_4263427141466383173_n

แผนที่เดินดิน  “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า  เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ได้บูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนและการสอน ในรายวิชา 1705373  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สู่การบริการวิชาการเพื่อชุมชน  โดยได้สำรวจข้อมูลการให้บริการอาหาร/เครื่องดื่มและสถานะการจัดการสิ่งแวดล้อมของร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 183 ร้าน  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมูลค่า และได้นำข้อมูลที่ได้ มาจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล  “กินอยู่รู้ดี” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ในการเข้าถึงร้านค้า/เครื่องดื่มต่าง ๆ รอบๆ พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจฐานราก  ผ่านการสื่อสารเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมของร้านอาหารไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงการให้รายละเอียดการเดินทางไปยังร้านค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก Google Map และการสนับสนุนการลดขยะ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนามุมมองนิสิต ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน  ผู้สนใจ  สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ดิจิทัลได้ที่นี้  https://bit.ly/36cC5Wl ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพ: นิสิต  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

IMG_8874

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

“กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

120079985_2385001691645383_6990089951356526571_n

คณาจารย์และ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งใหน อบต. ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563          ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 กันยายน 2563  

Read More »

“กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

119139163_2785704298374691_533664280489273530_n

อาจารย์และ นิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งใหน อบต. ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กันยายน 2563

Read More »

หลักสูตรอบรมระยะสั้น : อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

119470808_965334767278970_2907952573237019549_n

หลักสูตรอบรมระยะสั้น : อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 83 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2. เพื่อสร้างทัศนคติต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3. เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/อ.สุภารัตน์  อ่อนก้อน ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กันยายน 2563

Read More »

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9

118590433_728575111032919_2639322910172610842_n

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Center for Global Field Study, Depts of Psychology & Global Health, and WaNPRC, University of Washington และ กลุ่มวิจัย SciSeeIt, Utilization of Phytochemical Diversity and Toxicology Research Programมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 26-30 …

Read More »