Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 4)

กิจกรรม : นิสิต

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2874

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และ ทักษะในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชั้นปีด้าน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1707 114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม 1707 215 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และ 1707 442 ศึกษา ภูมิปัญญาอีสาน มีผู้เข้าร่วมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3เรียนในรายวิชา ดังกล่าว …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

28125290_774770696066666_368957347_o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้แก่นิสิต จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ผู้แทนจาก อบก. เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก อบก. ตลอดจนเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/BS5ABZ ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: คุณธนาวัฒน์ …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)

พิธีภ่ายภาพรวม2560

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560)

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ

Untitled

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด“มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทอีสาน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่ทีมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่อาศัยแม่น้ำชี เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยปลอบชโชมหล่อเลี้ยงชาวมหาสารคาม  

Read More »

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

22886198_1878839945463901_7544360377628589497_n

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง

Read More »

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560

IMG_9358

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนอนนับดาวริมภู ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ข่าว/ภาพ: นายชลทิตย์ สีเทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »