Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร (page 3)

ข่าวบุคลากร

ภาพและข่าว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย และประชุมบุคลากรประจำคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมบุคลากรประจำคณะ และแสดงความยินดีกับอาจารย์ในฐานะได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล   สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี  ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (ร้ับแทน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (รับแทน) “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป …

Read More »

ประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร, ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ  โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 302/2562) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 301/2562) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพงานประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ :     ภาพท่านประธานร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :   ภาพและข่าว : …

Read More »

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ   นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล     นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบถุงผ้าหลากคุณประโยชน์  และดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีแนวคิด ที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ต้นทาง โดยเริ่มจากตนเอง จึงได้พัฒนาถุงผ้าที่มีความแปลกใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสมผสานมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ การเลือกวัตถุดิบที่แฝงการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทีม มมส ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ในชื่อผลงาน “ถุงผ้ามายากล”  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดในรูปหนังสั้น (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentions) การประกวดครั้งนี้  ผลงานของทีม มมส ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เป็นหนึ่งใน 66 ผลงาน จากทั้งหมด 101 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยผู้แทนนิสิต นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก พร้อมด้วย …

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ห์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 48 ปี มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่มา : https://www.facebook.com/Parson.Risar/posts/10153642300700485

Read More »

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read More »