Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1)

ภาพข่าว : นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

28832599_10211516453053882_2133477448_n

28876352_10156252026968464_1691774093_o

28880003_10156252026928464_987520534_o

About env@msu.ac.th

Check Also

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซืื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา