Breaking News
Home / Uncategorized (page 20)

Uncategorized

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  27 สิงหาคม 2563

Read More »

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: ครูวิทยาศาสตร์

Read More »

ชื่อหลักสูตร: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร:  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:   ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ ครู หรือผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น

Read More »

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

หลักสูตรระยะสั้น ชื่อหลักสูตร:  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ผู้รับผิดชอบ: ดร.จตุพร เทียรมา ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:    – กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร    

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี  วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย จ่าเอกบัวทอง หารสุโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 …

Read More »

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 สิงหาคม 2563

Read More »