Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 79)

env@msu.ac.th

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ”

เมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา (Smart Center for Educational Quality Assurance) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ขึ้น ในหัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้ร่วมโครงการจากต่างคณะ  โครงการนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ ในการสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สู่การนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเห็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในสายงาน …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สโมสรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้นิมนต์พระ มา 5 รูป เพื่อเบิกฤกษ์และเป็นศิริมงคลกับการทำงานของคณะกรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และนิสิต ตลอดจนนายกสโมสรจากต่างคณะ และนิสิต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่นิสิต ได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคณะ โดยนิสิตได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

Read More »

การบริการวิชาการบูรณาการร่วมระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ดินโพนสัญจร ครั้งที่ 1

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการถ่ายทอดบทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นในรูปแบบของละครเวทีร่วมสมัย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “สะท้อนองค์ความรู้จากวิจัยดินโพนในรูปแบบศิลปะการแสดง” ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ร่วมดำเนินการ โครงการนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประสงค์จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในด้านการทำการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” โดยผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้ที่ Fan Page: https://www.facebook.com/dinponclub/?fref=ts

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลวัตของเมืองขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นำโดยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พลวัตของเมืองขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายโครงการพันธมิตรเพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership, UCRSEA)ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี ท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีตัวจาก 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Read More »

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วัดชัยภาษิต ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา, วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม,วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา และปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และ กลุ่มใหม่ (โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ทีมงานโครงการชุมชนกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และกลุ่มใหม่ (คุณครูโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้และระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

Read More »

อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล ได้รับรางวัล Best Paper

ในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper จากจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาทั้งหมด ประมาณ 70 บทความ บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด และการนำเสนอยอดเยี่ยม เรื่อง Model of Environmental Conservation Behavior of Agriculturist

Read More »

ยินดีต้อนรับ Mr.Anshul Bhatnagar สมาชิกใหม่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Mr.Anshul Bhatnagar, Intern Master’s Candidate, Sustainability Management, University of Toronto As an intern with UCRSEA based at the Faculty of Environment and Resource Studies in Mahasarakham University, Anshul is working on the analysis of a Light Rail Transit (LRT) system project in Khon Kaen City and its contribution to a …

Read More »