Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และคณะผู้วิจัยร่วม: ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน และดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ในหัวข้อ การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน 80,000 บาท

ข่าว:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 เมษายน 2563 

About env@msu.ac.th

Check Also

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

>>>ดาวน์โหลด.doc<<< >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *