Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 12)

env@msu.ac.th

บรรยากาศถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ทีมงานจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์เข้าถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ” อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ” ร่วมถ่ายกับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยลักษะการถ่ายทำมีการถ่ายทำในบรรยากาศการเรียนการสอนนอกสถานที่ และการสอนการใช้เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นความเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา/ ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2566

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566) เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ในส่วนงานด้านพัฒนานิสิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการทำงาน และวางแผนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2566 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะที่อยากให้คณะสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 มีนาคม 2566

Read More »

งานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับ นายพลตรี บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก ให้กับนายพลตรี  บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลครอบครัว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี ณ ร้านอู๋แซบเวอร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 มีนาคม 2566

Read More »

อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน

ชื่อ – นามสกุล : อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน ตำแหน่งบริหาร : – อีเมล : twin_petch@hotmail.com โทรศัพท์ :ภายใน 2743 ห้อง :ENV 405 Curriculum Vitae Projects วุฒิการศึกษา : Research Interests : Publications by this Member :

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process

วันนี้ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Work Process เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการจัดทำ Work Process ที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ Work Process ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2566

Read More »