Breaking News
Home / ข่าว (page 70)

ข่าว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561

Read More »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซืื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง)

Read More »

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และ ทักษะในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชั้นปีด้าน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1707 114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม 1707 215 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และ 1707 442 ศึกษา ภูมิปัญญาอีสาน มีผู้เข้าร่วมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3เรียนในรายวิชา ดังกล่าว …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.

ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์การพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจพันธกิจและผลการปฏิบัติงานของคณะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และแสวงหาช่องทางส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและสังคมต่อไป   Welcome Advisory Committee on Mahasarakham University Affairs On the Saturday 10th March 2018 at 11.00 AM, Asst. Prof. Dr. Yanyong Inmuong, Dean of the Faculty of Environment and …

Read More »

สมัครเรียนออนไลน์/สมัครเรียนด้วยตนเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตร วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »

ตรวจสอบข่าวเช้านี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการ โรงเรียนชุมชนรักษ์ป่าโคกหินลาด ขึ้นและเปิดการสอนในปีการศึกษา 2557 จนถึง2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการ โรงเรียนชุมชนรักษ์ป่าโคกหินลาด ขึ้นและเปิดการสอนในปีการศึกษา 2557 จนถึง2560 เป็นเวลา 4ปี เพื่อเป็นการจัดเเหล่งเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่ และการเรียนรู้ที่ยึดชุมชนเป็นสำคัญ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับคณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินลาด 9 ป่าชุมชน นำเสนอข่าว: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพข่าว: chai chuay

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้แก่นิสิต จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ผู้แทนจาก อบก. เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก อบก. ตลอดจนเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/BS5ABZ ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: คุณธนาวัฒน์ …

Read More »

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ขอบคุณ ในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น, คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกสาขา ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ In recognition as a co-organizer for the 6th Internationnal Conference on Integration of …

Read More »