Breaking News
Home / ข่าว (page 58)

ข่าว

คืนสู่เหย้า 20 ปี ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม แเละผู้ที่สนใจร่วมงาน 10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศข่าว วันที่ : 30 มกราคม 2561 ที่มา  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ AEC TOP CEO AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 และนักพัฒนาดีเด่น (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2 และ 4) และโท บูรณาการร่วมในรายวิชาของหลักสูตร ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านระบบ E-learning ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนในระบบทั้งหมด จำนวน 75 คน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้การใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและการขยายการนำเอาองค์ความรู้ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ดินโพน และชมรมโนพลาสติก ณ สารคาม ดำเนินการกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Children’s day 2018 The Student Club of the Faculty of Environment and Resource Studies collaborated with “Termite Soil Conservation Club @ Sarakham” and “No Plastic Club” under the guidance of Dr. Thayukorn Praboomrung and Dr. Jutamas Kaewsuk, respectively. Both professors are faculty members of the Faculty of Environment and Resource …

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยในโอกาสนี้ ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคต” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และเปิดป้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา   Welcoming Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment  On December 13th, 2017, Faculty of Environment and Resource Studies welcomed Permanent Secretary, …

Read More »