Breaking News
Home / ข่าว (page 30)

ข่าว

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

69677553_529684971109946_2625678572227919872_n

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในงานนี้นิสิตได้รับเชิญให้ ไปแสดง เซิงขยะอีสานสามัคคี ซึ่งเป็นเพลงเซิ้งที่นิสิตแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์หลัก 3Rs ในพิธีปิดงานด้วย ภาพและข่าว : ภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 11 กันยายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

กีฬาตองอ่อน

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์

วันครบรอบคณะ ป้ายไวนิล

>>>กำหนดการ .pdf<<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

20190904_114840

เมื่อวันพุธทืี่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดป่าดอนสวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาพกิจกรรมโดยรวม :  ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กันยายน 2562  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในโครงการ “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ณ วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

20962-2

ข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 กันยายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

9999

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562 เพื่อร่วมระดมสมองกับเยาวชนจากประเทศ ASEAN+3 เพื่อหาทางออกด้านปัญหาขยะทะเล งานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Congratulations to Tanakarn Paisanpong! Our student in master program. She got selected to participate in ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 in …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

69245015_969960863352639_1448421190216450048_n

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพถ่ายโดย : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

69540854_733865960394609_8249429752276844544_n

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190819_100334

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »