Breaking News
Home / ข่าว (page 30)

ข่าว

วิจารณ์ TOR สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุชีวภาพ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2563 

Read More »

ข่าวประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ2)

12032563 ข่าวทัุน

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ทุนนิสิตรอบ – 2 .pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

IMG_5849

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563

20363

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ : >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2563   

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ”ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1″

88151347_634219337336995_3601113529739902976_n

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รายละเอียดตามเอการแนบด้านล่าง : ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : “หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563

87459760_158290201813472_6510386155412783104_n

หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในการจัดทำโครงการภาคสนามเพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างคณะ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพถ่าย: ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

3

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    ภายใต้ชื่อ “กันภัยเกมส์”  มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน  13  สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหิดล กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  2  ประเภท คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งชนิดกีฬาดังนี้ กีฬาสากล มี   4  ประเภท   คือ  ฟุตซอลชาย   วอลเล่ย์บอลผสม  บาสเก็ตบอลผสม และ แชร์บอลหญิง …

Read More »

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20200217094036_IMG_5586

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

20200207_204929

วันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา” เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563

บริการงานวิชาการ สกลนคร_200204_0029

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการณ์ โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักการศาสตร์ของพระราชากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ และในกิจกรรมก็ได้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  มาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มศักยภาพ   ภาพบรรยากาศกิจกรรม : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ป่า ดิน น้ำ) ข้อมูลและภาพ : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ. สุรศักดิ์ แก้วงาม เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »