Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ยกระดับศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตามบริบทพื้นที่

ยกระดับศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตามบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา  1705442 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากท้องถิ่น  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลเมืองมหาสารคามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่  ภายใต้กิจกรรม “ท้องถิ่นพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ” ที่เกิดจากการความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หน่วยวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย นายอำเภอกันทรวิชัย นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Hybrid ประกอบด้วย การดำเนินการ ณ ห้องประชุมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผ่านระบบ Zoom Meeting  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการตนเองด้านการรับมือภัยพิบัติ ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ด้าน Disaster Resilience Scorecard for Cities (https://scorecard.undrr.org/)  ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 13 Climate Action

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

งานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับ นายพลตรี บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *