Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 8)

กิจกรรม : นิสิต

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 สิงหาคม 2563

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563

   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่  (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)  – นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกคน คือ 1.นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้รับกิตติบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU For All จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีด้วย ในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีและรักษาชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป      ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  กรกฏาคม 2563

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ!! “เรื่องการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่-ประจำปีการศึกษา-2563”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2563

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    ภายใต้ชื่อ “กันภัยเกมส์”  มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน  13  สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหิดล กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  2  ประเภท คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งชนิดกีฬาดังนี้ กีฬาสากล มี   4  ประเภท   คือ  ฟุตซอลชาย   วอลเล่ย์บอลผสม  บาสเก็ตบอลผสม และ แชร์บอลหญิง …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา” เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการณ์ โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักการศาสตร์ของพระราชากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ และในกิจกรรมก็ได้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  มาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มศักยภาพ   ภาพบรรยากาศกิจกรรม : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ป่า ดิน น้ำ) ข้อมูลและภาพ : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ. สุรศักดิ์ แก้วงาม เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ภาพกิจกรรม : ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มกราคม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำแบบจำลอง SWAT โดยทีมนักวิจัย ที่ประเทศจีน

นางสาวสุภาภรณ์ พลทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกำลังศึกษา ในหัวข้อเรื่อง  “Application of SWAT Model to Investigate Runoff in Relation to Agricultural Land Changes: Case Study of Lam Takong River Basin” ร่วมกับนายถิรวัฒน์  ตรีนัย ในหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562-12 มกราคม 2563 เพี่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำการจำลองจากผู้เชี่ยวชาญ ณ Institute of Geographic Sciences and Natural …

Read More »