Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 8)

กิจกรรม : นิสิต

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 คน โดยวิทยากร คือ คุณกฤตนัย ต่อศรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือในเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว  (CMARE)  โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง B414 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้       มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นิสิตและผู้สนใจ เข้าใจหลักการเบื้องต้นและสถานการณฺ์การทำการจำลองภูมิอากาศในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลภูมิอากาศและแหล่งข้อมูล และทักษะที่จำเป็นต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพถ่ายโดย : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ และกิจกรรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยในระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมร้องเพลง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขึ้น   โดยในวันที่  24  กรกฎาคม 2562  ได้จัดให้มีพิธีเปิดและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการต้อนรับน้องนิสิตใหม่ เข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย รศ.ดร.อดิศักด์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   และมีรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นการเข้าสู่กิจกรรมของนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ โดยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในครั้งนี้   ทางฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต ตลอดทั้ง  3  วัน ซึ่ง บรรยากาศทั้ง  3 วันเป็นไปด้วยความอบอุ่น …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปล่องไอเสียอุตสาหรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิต ที่เรียนในรายวิชา การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการควบคุม และรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง รวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร และประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศโดยรวม : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพโดย :สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร และผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่  เป้าหมายหลักของการศึกษาดูงานเป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อต่างๆ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน คือ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) กำหนดการศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562  เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม 28 มีนาคม …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศในการภาคสนาม:บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562   >>ภาพและวีดีโอเพิ่มเติม << https://www.facebook.com/Moredream45810 ข้อมูลภาพและข่าว : ชญานนท์ สวัสดิ์ผล เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »