Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 5)

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตราพร อาษาจิตร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับงบสนับสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

72110389_2992852920728208_4628395073296400384_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตราพร อาษาจิตร  นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ที่ได้รับงบสนับสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) จำนวน 80,000 บาท  ในโครงการตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมภายใน NARIT หัวข้อ “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล สำหรับการคำนวณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดชีวภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย: ดร.กฤชญาณ อันทรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ดร.วนิสา สุรพิพิธ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นักวิจัย ภายใต้เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

72396028_249404152642926_1460643743722897408_n

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานในการจัดพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง เพื่อเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้เล่นกีฬา และได้ร่วมแข่งขันเปตองกับบุคลากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพถ่ายโดย : ญาณพัฒน์  เฉลยสุข เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม

72720244_2990362724311612_2329861101988085760_o

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แรนดอล ซี ไคส์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการติดต่อประสานงานโดยตรงและความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน บุคลากร และอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในบันทึกนี้ …

Read More »

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

received_540231130064375

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง บรรณาธิการวารสาร MIJET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ ทั่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่อไป ภาพถ่ายเพิ่มเติม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2562

71378062_384178739190086_4063708505683525632_n

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีและคณะ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงษ์ ปวงสุข ได้เดินทาง เข้าร่วมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ที่ โรงเรียน Soongmoon middle school  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้ร่วมประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยกับเครือข่ายครูสิ่งแวดล้อมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี     การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   จำนวน  4  มหาวิทยาลัยคือ  Kongju national university, Korea national university of education , Suncheon national university และ Mokpo national university ซึ่งจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต่อไป    นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่  Korea …

Read More »

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

70556437_539330016840921_8029850734679818240_n

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

ภาพและข่าว โครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

71187916_380255859552801_3402248980497694720_n

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  และมีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก และในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตราหารเช้าและถวายสังฆทาน ในช่วงเช้า โครงการเสวนาบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เหลียวหน้ามองหลัง 15 ปี สิ่งแวดล้อม” เสวนาวิชาการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์” ก่อนอายุ 40 ปี โดย – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ …

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

69677553_529684971109946_2625678572227919872_n

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในงานนี้นิสิตได้รับเชิญให้ ไปแสดง เซิงขยะอีสานสามัคคี ซึ่งเป็นเพลงเซิ้งที่นิสิตแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์หลัก 3Rs ในพิธีปิดงานด้วย ภาพและข่าว : ภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 11 กันยายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

กีฬาตองอ่อน

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »