Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 5)

ข่าวเด่น

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ENV1 เวลา 13.30 น. ภาพบรรยากาศการประชุม :   ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมโครงการ “การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า”

ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ถุงพลาสติกเพียง 1 ใบ ต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนตระหนักความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผุดแคมเปญ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ที่บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์ การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี …

Read More »

ซ้อมนิสิตต้นแบบ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 คน อาจารย์บุคลากร 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา 16.30-20.00 น.

ภาพบรรยากาศ : ซ้อมนิสิตต้นแบบ. นิสิตคณะ. 30. คน อาจารย์บุคลากร. 20. คน. ระหว่างวันที่ 6-7 พ. ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา. 16.30-20.00 น. ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษจิกายน 2562  

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงานข้าร่วม กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤษจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ พร้อมด้วยนายสมชาย ลาดหาร นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายสมชาย ลาดหาร(ปัจจุบันอยุ่ระหว่างรออนุมัติจบการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด กว่า 400,000 บาท ได้ตีพิมพ์ TCI1 จำนวนสองเรื่อง ตีพิมพ์ ISI จำนวนหนึ่งเรื่อง และ รอตีพิมพ์ SCOPUS อีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัติ หนี่งเรือง จึงนับเป็นนิสิตที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม …

Read More »

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2562

Read More »

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของหลากหลายศาสตร์ เพื่อผลิตงานวิจัย ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจากรากหญ้า ในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก ทำให้ต้องต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่น (Climate Resilience) ต่อผลกระทบจาก Climate Change จากหลากหลายมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE มีนักวิจัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 46 ท่าน โดยเป็นนักวิจัยในประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ท่าน  ต่างสถาบัน/หน่วยงาน 21 ท่าน และนักวิจัยชาวต่างประเทศ  …

Read More »

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

Read More »