Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-ประกันคุณภาพฯ

ข่าว-ประกันคุณภาพฯ

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »