Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 26)

env@msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป     ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว …

Read More »

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน เครือข่ายนักวิจัย CMARE ร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายวัฒนา เชื้อลิ้นฟ้า และนายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์  ต่อยอดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ของนายอดิศักดิ์ เขียวแข้ และนายวัชร ประโหมด นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ภายใต้การสนับสนุนในโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” สู่การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ลดโลกร้อน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาต้นทุนสมุนไพรในท้องถิ่นของบ้านหนองทิศสอน ต.นาเชือก  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  มาเพิ่มมูลค่า ควบคู่กับฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในรูปนวัตกรรมใหม่ของชุมชน สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้าช่วงวิกฤติโควิด และเตรียมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของชุมชนที่ปราศจากพลาสติกและเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

“กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

คณาจารย์และ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งใหน อบต. ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563          ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 กันยายน 2563  

Read More »

อุปกรณ์ : สื่อการสอน/อบรม

  อุปกรณ์ : ไคลโนมิเตอร์: อุปกรณ์ใช้วัดความสูงของวัตถุ ราคา : 40 บาท รายละเอียด :  –  : – :    อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – : อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : –: – : อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – :     อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – : อุปกรณ์ : ราคา : …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 16 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานหน้าสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : แรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร …

Read More »

“กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์และ นิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งใหน อบต. ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กันยายน 2563

Read More »