Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 102)

env@msu.ac.th

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา

ในวันที่ 8 – 10 มกราคาม 2559 งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมให้นิสิต ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรชัย จ.มหาสารคาม เพื่อปลูกฝังให้นิสิตในคณะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวัน

Read More »

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด งานกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

บุคลากรร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้ขึ้นรับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จาก ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 48 ปี ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153646293460485&set=pcb.1076398145718282&type=3&relevant_count=2

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ห์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 48 ปี มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่มา : https://www.facebook.com/Parson.Risar/posts/10153642300700485

Read More »