Breaking News
Home / บริการวิชาการ / ข่าว-บริการวิชาการ (page 5)

ข่าว-บริการวิชาการ

สรรหาผู้สมควร ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อยกย่องคนดีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สถาบันลูกโลกสีเขียว  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการสรรหา เพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่คนทำดีและมีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียน ความเรียงเยาวชน สื่อมวลชน และสิปปนนท์ เกตุทัตฯ  โดยหากสนใจ สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ ดร.ธายุกร พระบำรุง  เบอร์โทร 0894019294  อีเมล thayukorn.p@msu.ac.th หรือทางเว็บไซต์  https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Home.aspx ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 …

Read More »

นักวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บจม. ปตท.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จตุพร เทียรมา อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 641,916 บาท ให้ดำเนินการวิจัยใน “โครงการประเมินมูลค่าการบริการของระบบนิเวศป่าชายเลน ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พื้นที่แปลงปลูก FPT29 และ FPT29/3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2562) ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

Read More »

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จำนวน 700,000 บาท  ให้ดำเนินการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง” ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาว  2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานแบบให้เปล่า

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความรู้และทักษะ ผ่านการจัดการความรู้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของพื้นที่และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  จึงได้จัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท ไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนหน่วยงานและชุมชน ที่มีความต้องการขอรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม/หรือตามที่แจ้งความประสงค์ ผ่านการดำเนินการของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 3) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 5) ศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 6) ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ8) หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ เบอร์โทร  043-754435 อีเมล researchinfo.fers@msu.ac.th ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย …

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในงานนี้นิสิตได้รับเชิญให้ ไปแสดง เซิงขยะอีสานสามัคคี ซึ่งเป็นเพลงเซิ้งที่นิสิตแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์หลัก 3Rs ในพิธีปิดงานด้วย ภาพและข่าว : ภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 11 กันยายน 2562

Read More »

สรุปงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ม่ีการจัดงาน วาระการประชุมฝ่ายบทความวิชาการ และสรุปงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรกาศในงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

Read More »

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference

http://www.tshe.org/the-2nd-national-environmental-conference/ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2562  

Read More »