Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภาพสไลด์ (page 2)

ข่าวภาพสไลด์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบ อธิการบดี มมส. เพื่อแนะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา

IMG_0351

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Nathan Stewart และ Mr.Aushul Bhatnagar จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแนะนำนักศึกษาทั้งสอง ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้เครือข่าย Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมศึกษาวิจัยกับนักวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม”

13295342_1038463716200858_1426472180_n

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 โดยทีม Young MRCES ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการส่งโครงการ “Grass-to-Energy (G2E) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน” เข้าร่วมประกวด ทีม Young MRCES ประกอบด้วย น.ส.พัชรีพร นิโรคะ, น.ส.สุภาพร แสงทอง, น.ส.อภิญญา รินทะไชย, น.ส.อภิญญา แสนสุข, นายอาชวชิต ทองทำมา และนายสุรเดช ทัพโยธา โดยมีอาจารย์ ดร. วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบพระคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด …

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ

20160527_135816-min

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ จัดโดย กรอบความคิดริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน จาก 5 ประเทศได้แก่ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย โดยผู้เข้าร่วมนั้นได้รับคัดเลือกมาจากการฝึกอบรมด้านการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพของแต่ละประเทศ ในสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงานและสาขาเกษตรกรรม สาขาละ 3 คน โดยรวมกลุ่มกันระดมสมองร่วมกันในสาขาของตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

Read More »

ประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

IMG_3955

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมฯ ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาบุคลิคภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_3930

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 โดยงานนี้ได้รับเกียรติ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

P_20160519_090840

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

โครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)”

13256469_1182918285074601_6873221496947316677_n

ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดโครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 MRCES and Environmental Technology Program, Faculty of Environment and Resource Studies co-organize the workshop project: “Local Lesson on Biodiversity” at Doonlanpan Wildlife …

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_3853

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเป็นทางการ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

IMG_3800 (Copy)

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

IMG_3678 (Copy)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »