Breaking News
Home / ข่าว (page 18)

ข่าว

บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการ เพื่อพัฒนานาเชือกโมเดล: รากฐานแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการ เพื่อพัฒนานาเชือกโมเดล: รากฐานแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะแม่ข่าย โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มคนรักนาเชือก  สานต่อความต้องการของท้องถิ่น สู่การบูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานาเชือกโมเดล ในหลายกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง และคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.  (อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ) 2) หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (ดร.ธายุกร พระบำรุง และคณะ)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   (การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและพร้อมรับมือ) 3) หนังสั้นฮักนาเชือก โดย ผศ.ดร.ปรีชา สาคร และคณะ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4) หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ: งานวิจัยเพื่อชุมชนสู่หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน โดย ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต และคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด โดยการผสานสหวิทยาการ

  ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด  โดยการผสานสหวิทยาการ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  จัดเวทีสะท้อนบทเรียนวิจัย โดยผสานกลไกสนับสนุนด้านเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และฐานบทเรียนการดำเนินการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย สถาบันการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน โรงเรียนบ้านเหล่า และสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำร่อง  (ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์) เกษตรอำเภอกันทรวิชัย ครู  เยาวชน และผู้สนใจ ที่เป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้รับทราบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีที่ใช้  คุณค่าทางโภชนาการของผักที่ปลูก และมีมุมมองในการวางแผนการทำสวนผักและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การทำสวนผักที่เป็นระบบและครบวงจร  โดยมีวิทยากรจากหลายศาสตร์ ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในมิติต่าง …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร เค้าเรียนอะไรกัน แล้วจบไปแล้วจะทำงานอะไร ไปดูกันเลย

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันที่ 5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง https://admission.msu.ac.th รับ ม.6/เทียบเท่า หรือผู้จบการศึกษาแล้ว จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 หรือ 2564 และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564 ตามที่สาขาวิชากำหนด คณะ/จำนวน และเกณฑ์ การรับสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=2 ปฏิทินการรับสมัคร วันไหนทำอะไรบ้าง คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=4 ต้องการสมัคร คลิกลิงค์นี้ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=7 พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=8 ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=9 แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล/การยกเลิกใบสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=6 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในฐานะผู้จัดการโครงการ   ที่ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งบประมาณ 4,412,000 บาท ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564

Read More »

มมส ปูพรมพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส สกัด COVID – 19 เร่งทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน

มมส ปูพรมพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส สกัด COVID – 19 เร่งทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน และสถานที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่นิสิตเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักวิทยบริการ อาคารกองกิจการนิสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสCOVID-19 ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกคน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

ที่ ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม “มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work From Home : WFH) ฉบับที่ 17”

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

Read More »

แนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID 19

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้าระวังฯ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือ นักเรียน นิสิต บุคลากร สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรที่เดินทางมายังพื้นที่มหาสารคาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและเที่ยวกลางคืน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก มมส ร่วมห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัย” เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »

คำสั่งประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อ ฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้าระวังฯ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือ นักเรียน นิสิต บุคลากร สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรที่เดินทางมายังพื้นที่มหาสารคาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและเที่ยวกลางคืน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก มมส ร่วมห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัย”   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม “มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนกาสอน ฉบับที่ 16”

  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »