Breaking News
Home / ข่าว (page 10)

ข่าว

CMARE ยกระดับสื่อการเรียนรู้ที่ดัดแปลงจากผลงานในอดีต เพื่อติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน โดยโรงเรียนสามารถทำได้เอง

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับสื่อการพัฒนาการเรียนรู้ “นาฬิกาสัตว์หน้าดิน” ที่เชื่อมระหว่างสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำ  โดยได้ดัดแปลงจากผลงานของ รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ในบริบทพื้นที่ตำบลโคกก่อและนาเชือก          จ.มหาสารคาม โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้ออกแบบกราฟฟิกของสื่อการเรียนและการสอนขึ้นใหม่ โดยอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปแบบ PDF ที่ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ สามารถนำเอาไปประกอบเป็นนาฬิกาสัตว์หน้าดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนนอกชั้นเรียน  โดยเฉพาะสาระรายวิชานิเวศวิทยาและมลพิษทางน้ำ สำหรับผู้สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564

  วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา      เผยแพร่ ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว : ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” MSU Move FORWARD

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล 1.คณะฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ในระดับดีเด่น 2.คณะฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านการลดรายจ่ายได้มากที่สุด 3.คณะฯ ที่มีผลการปฏิบัติราชการลำดับที่ 1 ระดับดีมาก (กพร = 4.8855) ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน(ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากอธิการบดี ในงานการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” MSU Move FORWARD               …

Read More »

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มคนรักนาเชือก ซึ่ง ดร.ปราณี รัตนธรรม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็นประธานกลุ่มฯ  และให้การสนับสนุนจากพลังเครือข่ายชุมชน  โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ นับเป็นเรื่องแรก ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่นำเสนอภูมินิเวศที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่อำเภอนาเชือก รวมถึงศักยภาพในมิติต่าง ๆ ที่จะยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม  ผ่านการขับเคลื่อนจากองค์ความรู้ด้านวิจัย การบริการวิชาการ  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวิกฤติในปัจจุบัน ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ที่ครอบคลุมประเด็น          ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและองค์รวม  รวมถึงการบูรณาการในแผนการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล  ทั้งทิศทางการพัฒนาพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น   ความต่อเนื่องของการดำเนินการ  จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างยั่งยืน  (http://www.msu.ac.th/msumagaz/smain/readpost.php?mid=268&fbclid=IwAR3f-BaBgrG0DgRNtzm9Hn_iJ9oDGYIFp32RKl3hlYnZa0Fi7332i7PIY1o) สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ จะถูกฉายรอบปฐมทัศน์ ในวันศุกร์ที่ 15 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างศักยภาพของเยาวชนตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ ผ่านกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชน  ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อเนื่องปีที่ 2  โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกกับภูมิปัญญา เชื่อมโยงกับภูมินิเวศ  ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งคือ สบู่สมุนไพรรกฟ้า (ต้นเชือก)  เป็นสัญลักษณ์ของนาเชือก ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่  ทั้งนี้กลุ่มนักเรียน จะพัฒนาทักษะด้านการทำการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ โดยใช้เพจที่จะถูกสร้างขึ้น โดยอาศัยการบริหารและจัดการในรูปของกลุ่มนักเรียน ที่ได้แบ่งบทบาทหน้าที่กัน ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพและทักษะวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ การจำหน่าย จะเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับครอบครัว  รวมถึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกผ่านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในรูปของฝาก หรือของที่ระลึกที่มีเรื่องราวเชิงพื้นที่ ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ภาพ: โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง/ชลทิตย์ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบ้ับที่ 2) พ.ศ.2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติทัต พูนมณี นายชานนท์  สงแดง นางสาวพรธีรา ประทุมมา และนางสาวสิรินทิตย์ พาบุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  กลุ่มตัวแทนบริษัทสร้างการดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สบู่สมุนไพรรกฟ้า ซึ่งได้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน ให้เข้าใจต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เชื่อมกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและภูมินิเวศของนาเชือก จนได้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีเรื่องราว และพร้อมจำหน่าย และขอแสดงความยินดีกับกลุ่มตัวแทนบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย นางสาวสุวพิชญ์ ทบภักดิ์ นางสาวศรัญญา สมศรีตา นางสาว            ณัชชา ตะทาดวง และนางสาวพรธีรา ประทุมมา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” …

Read More »

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง .#กดHD #ข่าว #NEWS #มมส #MSU #ข่าวมมส #MSUNEWS #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #ข่าวมมส2564 ผลิตโดย : ฝ่ายข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสมาชิกในชุมชนท่าขอนยาง เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 …

Read More »

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสมาชิกในชุมชนท่าขอนยาง เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการ “รูปแบบการจัดการขยะ ในชุมชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 12 เดือน

วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 12 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :        ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 …

Read More »