Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป (page 3)

ข่าวทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 7”

Untitled

ข้อมูลและข่าว :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 เมษายน 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

IMG_5849

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

70841946_2750384875006935_5316693836230033408_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้างอิงภาพจาก/https://siamrath.co.th/n/100821 ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญชวนนิสิต บุคลากร ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล โดยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย.62 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>ข้อมูลเพิ่มเติม “ม.มหาสารคาม” ตั้งจุดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม/เสาร์นี้เตรียมลุยแจกถุงยังชีพมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 กันยายน 2562

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)”

new

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)   องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งเเวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งเเวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งในปี 2562 นี้ กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Air Pollution ที่มาภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

59747872_2320629178202435_4055287350421356544_n

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ The Global Challenges Research Fund :GCRFเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้

Read More »

การอบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างกระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

การอบรมเรียนรู้ทักษะ

Read More »