Breaking News
Home / ข่าว / โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม :

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n 69417131_2420149231366935_5213193405093380096_n 70558266_2414506218825020_6196912813353467904_n 70050173_504374283674560_8938142438388662272_n 69785248_947789725559429_3248440712659730432_n 69643132_466762870835142_3257598824180350976_n 69696606_2431831463699170_3849517430070050816_n 70443422_763550710771679_1380640378582990848_n 69978318_478740902961993_8059032606504648704_n 69497801_1257504061104711_6932231138781954048_n 69444511_524144231672346_800386667646025728_n

ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *