Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา "มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)" ประจำปีการศึกษา 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมพลังเยาวชนในการริเริ่มคิดแนวทางการจัดการขยะเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมชุมชน

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมพลังเยาวชนในการริเริ่มคิดแนวทางการจัดการขยะเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ผู้แทนหน่วยงาน  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลุ่มเยาวชน  ในห้วข้อ  “ขยะ: โจทย์ที่ท้าทาย สำหรับคนรุ่นใหม่” ในโครงการ Garbage Hack with Isan Youth Leaders  ซึ่งมีนางสาวศุภลักษณ์ โสวรรณี  ครูโรงเรียนบรบือ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  ภายใต้การสนับสนุนของ The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) University of Nebraska Omaha U.S. Embassy และ  Mahasarakham University American …

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-30/ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมเสวนาวิชาการ 4th ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Vegan Dimensions”

ภาพและข่าว : กิจกรรมเสวนาวิชาการ 4th ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ "Vegan Dimensions"

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 4th ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Vegan Dimensions” วันที่ 27 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยากรคือ Dr. Suntichai Dinchuthai, MD., Dr. Surachet Noirid, และ Mr. Geoff Berteau รวมทั้ง share speaker คือ Ladvavanh Sommala, National …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรม หัวข้อวีแกน “Vegan Dimensions” 27 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรม หัวข้อวีแกน "Vegan Dimensions" 27 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ร่วมงานหัวข้อวีแกน “Vegan Dimensions” 27 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และออนไลน์ (https://meet.google.com/wkr-pkhu-rus) ลงทะเบียน https://www.engenv.online <4th ENGENV> ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ฉิมประเสริฐ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2566

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Center for Global Field Study; and WaNPRC, University of Washington, USA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface) ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2566 ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบัน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และรศ.ดร.ธวัดชัย ธานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในปีนี้ เป็นการจัด Annual Field Course …

Read More »

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมกับกองบริการการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิค BIS และโรงเรียนแสงดารา (Sengdara International School) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมเสวนาวิชาการ 3rd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Environment and War”

ภาพและข่าว : กิจกรรมเสวนาวิชาการ 3rd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ "Environment and War"

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 3rd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Environment and War” วันที่ 12 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และแบบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยากรคือ Assoc. Prof. Surapon Saensouk, phD และ Mr.Louis Joseph Pierre Gagnon รวมทั้ง share speaker คือ Ladvavanh Sommala, National University of Laos (ph.D …

Read More »

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมกับกองบริการการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนเลียวโตว์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเลียวโตว์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการนี้มีนักเรียน …

Read More »

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2nd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ “Energy Dimensions” เนื่องในวัน “Energy Efficiency Day (October, 5th)”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2nd ENGENV Symposium 2023 หัวข้อ "Energy Dimensions" เนื่องในวัน “Energy Efficiency Day (October, 5th)”

วันที่ 5 ตค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม มมส. และแบบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยากรคือ Assoc. Prof. Teerawong Laosuwan, phD และ Mr.Louis Joseph Pierre Gagnon โดยมี Asst. Prof. Wilawan Chimprasert, phD เป็น Project Director ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ฉิมประเสริฐ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2566

Read More »