Breaking News
Home / ข่าว / ภาพและข่าว”กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx”วันที่ 25 -26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ENV 106 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

ภาพและข่าว”กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx”วันที่ 25 -26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ENV 106 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

วันที่ 25-26 กันยายน 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการประเมิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการวางแผนแก้ไขพัฒนา และปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ศรัญญา  มูลจันทร์

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *