Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1639550278608

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้บริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เล็งเห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำทีมโดย แพทย์หญิงอริสรา อุดรนคร กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ทั้งหมด 2,392 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ที่ป่าโคกหินลาดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

242304 

242310 242309 242308 242307 242306 242305 242303 242302 1639550116889 242311

เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  16 ธันวาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

279845859_375049494568913_6733080614264704998_n

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ นางสาวเกศริน ซ้ายหนองขาม และนางสาวอารียา วังราช นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในจังหวัดมหาสารคาม” (เนื้อหาส่วนหนึ่งในปัญหาพิเศษ เรื่อง การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการลดการเผาในจังหวัดมหาสารคาม) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *