Breaking News
Home / Uncategorized / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ห้อง EnV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ห้อง EnV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง EnV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************** วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาสารคามได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการเพื่อการ ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหัวหน้าโครงการฯ คือ ดร.จตุพร เทียรมา และผู้จัดการโครงการฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานีการประชุมจัดขึ้น ณ ห้อง ENV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทำงานจาก สสส. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ผู้บริหารและ นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการเพื่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพทางวิชาการเพื่อ การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นด้วยการนำข้อมูลทางวิชาการนำไปสู่การปรับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องมือทางวิชาการในการสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถการปรับตัวของกลไกภายในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมการปรับตัวของ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมืองานบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกลไก ของ สำนัก 3 สสส. ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัว ของชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบที่มาของการเกิดความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ สสส. สำนัก 3 และ เปิดประเด็นโครงการเดิมเพื่อเชื่อมต่อโครงการใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นและสรุปแผนความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและวิชาการ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการศักยภาพทางวิชาการเพื่อการ ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *