Breaking News
Home / Uncategorized (page 19)

Uncategorized

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 116/2560 สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Read More »

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2564 (สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://nongkhai.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=591)  จึงได้จัดสรรเงินประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2560 ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ผู้หลักผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินโครงการวิจัย ในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม ร่วมกับนักวิจัยนิสิต 4 คน คือ นางสาวชนิรณ์ มีศรี นางสาวบุษบา บุตรัตน์ นางสาวนิศาชน นันทะศรี และนางสาววันวิสา รินทระ นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งมีครูรัชนี เปาะศิริ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน …

Read More »

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 4 กันยายน 2560

IMG_8741

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานในนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ราชกาลที่ 9) วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************************************** ภาพบรรยากาศในงานมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_8228

ด้วยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระคุณครูอาจารย์ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมในการศึกษาเลฃ่าเรียนและการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

Read More »

เอกสารการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

prayoon

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »

ขอเรียนเชิญญาติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเรียนเชิญญาติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุดถ่ายทอดสด ทั้ง 8 จุด หรือใช้เป็นจุดนัดหมาย วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

IMG_3678 (Copy)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »