Breaking News
Home / Uncategorized (page 19)

Uncategorized

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

Read More »

Big Cleaning Day “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน COVID-19 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม :   ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  มิถุนายน …

Read More »

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา    

Read More »

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020.

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020. >> website click: ASEAN-India Science,Technology & Innovation Cooperation   ที่มาและข้อมูลข่าว:   Government of India Ministry of External Affairs Department of Science & Technology / อ.ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »

สบู่สมุนไพรรกฟ้า (หรือ เชือก): ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมินวัตกรรมด้านผิวพรรณ เพื่อสร้างความตระหนักและอนุรักษ์เชือก เพื่อคนอำเภอนาเชือก

  สบู่สมุนไพรรกฟ้า (หรือ เชือก): ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมินวัตกรรมด้านผิวพรรณ เพื่อสร้างความตระหนักและอนุรักษ์เชือก เพื่อคนอำเภอนาเชือก ขอขอบคุณ บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (Travel Technology Services Co., Ltd.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในรูปของงานวิจัย ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม” ซึ่งมีผู้วิจัยคือ นางสาวพรลัดดา บุตตะโม และนางสาวอาทิตยา โสภณ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยความร่วมมือด้านการวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหมและสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชุดโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ …

Read More »

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ 2562) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน0001.pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 เมษายน 2563

Read More »

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนการใช้งานในระบบต่างๆ

การเรียนออนไลน์ผ่าน Google G Suit สำหรับนิสิต การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Micrsosoft Team สำหรับนิสิต ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Teams Desktop App การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย G Suite for Education Google Form สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ Google Classroom สำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Meet สำหรับการสอน หรือประชุมออนไนลน์ การใช้งานโปรแกรมแชร์หน้าจอ teamviewer แบบย่อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom การใช้งาน Google Drive -บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความประสงค์ใช้บริการ Office 365 & Microsoft Teams ให้ทุกท่านทดลอง Login เข้าใช้งานได้ที่ https://ccservice.msu.ac.th/msu_office365.php ตามคำแนะนำที่หน้าเว็บ หากเข้าใช้งาานไม่ได้ ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ไว้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นลำดับต่อไป …

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »

ภาพและข่าว : “หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563

หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในการจัดทำโครงการภาคสนามเพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างคณะ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพถ่าย: ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »