Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 80)

env@msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองฯ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งการดำเนินงานได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง     ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์     กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร     กรรมการ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์     กรรมการ 5) นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี     กรรมการและเลขานุการ    

Read More »

“ รวมพลังแห่งความภักดี” ประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.  ทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองฯ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับ คณะบุคลากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากทาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม,สิ่งแดวล้อมทางศิลปกรรม,ความหลากหลายทางชีวภาพ,พื้นที่ชุ่มน้ำ,ชนิดพันธ์ต่างถิ่น เป็นต้น

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์,,,  

Read More »

การเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดให้มีการนำเสนอ แสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 2) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 2) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

Read More »