Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภาพสไลด์ (page 3)

ข่าวภาพสไลด์

งานเสวนาทางวิชาการ : พลังงานทดแทนจากหญ้า

P_20160429_092022 (Copy)

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 กลุ่มวิจัย Grass to Energy (G2E) ของศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) โดยอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ: พลังงานทดแทนจากหญ้า หัวข้อ “การผลิตชีวมวลจากหญ้าเนเปียร์ด้วยน้ำเสีย เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน” ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษ อ.ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมชาย กุลสุวรรณ์ จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม งานเสาวนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกบ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่, ตัวแทนอบต.เขวาใหญ่ และอบต.บ้านแพง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มมส. The 1st MRCES Meeting …

Read More »

อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

20160429_152021 [800x600]

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LMI-Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 กับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาลจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม

Read More »

งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559

IMG_3625 (Copy)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 นิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเดินขบวน งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มขบวนจาก ศาลหลักเมือง จ.มหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง

Read More »

กิจกรรมซ้อมย่อมที่คณะฯ เตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

IMG_3459 (Copy) (Copy)

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม บุคลากร และ สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานกิจกรรม การซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะสิ่งแวอล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read More »

โครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว

IMG_3303 (Copy)

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day ในโครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยในงานนี้ได้รับเกี่ยรติ จากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร และ นิสิต ในการบูรณาการสภาพแวดล้อมในและนอกอาคาร

Read More »

ประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน

IMG_3196 (Copy)

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Lower Mekkong Policy intiative ประเทศเวียดนาม ในการประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นางสาว Angelica de Jesus

IMG_5299

ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย จากนิสิตต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาว Angelica de Jesus ในหัวข้อเรื่อง “Building Resilience among Myanmar Migrants to Climate Change in Phuket, Thailand” ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_0134 (Copy)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนนงิน 6,000,000 บาท หกล้านบาทถ้วน

Read More »

บรรยายพิเศษ The History & Politics of Water Resources Development in NE Thailand

IMG_0781

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง The History & Politics of Water Resources Development in NE Thailand โดย Dr. David Blake โดยมีบุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมต้อนรับ และ ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

Read More »

กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

IMG_0276

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทัพคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23“หัวตะเข้เกมส์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันกับคณะตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ในปีนี้ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ สถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้มีทั้งหมด 12  สถาบัน ปีนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากภาคอีสานได้กวาดรางวัลและคว้าโล่รางวัลถล่มทลาย รายการดังนี้ 1) ชนะเลิศ สแตนเชียร์ 2) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้นำเชียร์ 3) ชนะเลิศ …

Read More »