Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บุคคล / อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LMI-Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 กับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาลจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_7526

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564

  วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *