Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-วิจัย / ประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน

ประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Lower Mekkong Policy intiative ประเทศเวียดนาม ในการประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *