Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 14)

กิจกรรม : นิสิต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ลงภาคสนามในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ในการจัดหารูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในเวลา 6.30-16.30 น. ณ อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการหาบริบทและสภาพปัญหาการจัดการขยะและของเสียอันตราย เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการระดมความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Read More »

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ           รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

ภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”

รวมภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”   รูปภาพ : นางสาวรัชนีกร อ่องอ้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ข่าว : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดไอเสียอุตสาหกรรม”

ในวันที่ 26 มีนาคม เวลา 9.00-16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดไอเสียอุตสาหกรรม” โดยได้รับเชิญวิทยากรจากบริษัท Vcare Environmnet services เพื่อให้นิสิตได้มีโอากาศเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพด้านมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต

Read More »

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมนิสิตนักศึกษาขึ้นในกิจกรรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ IT Exit Examitation หรือ มาตราฐานสากล”  ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก “นายสุเทพ อรัญมิตร” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร

Read More »

โครงการเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสัญจร

เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  นำโดยผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ และนิสิตในโครงการเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสัญจร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรี

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »