Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

7

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

ในปี 2562 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ ENVI Games 25th “ทุ่งบางเขนเกมส์” โดยมีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มี 14 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
6.สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
8.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
9.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
14.คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาจากสถาบันต่าง ๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คน โดยแข่งขันกันใน 5 ชนิดกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลผสม เปตองชาย-หญิง แชร์บอลหญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง กีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกองเชียร์และผู้นำเชียร์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา

โดยผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อม นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้ คระสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมแต่ละประเภท และได้รับรางวัลต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1.วิ่ง 4×100 เมตรผสม
เหรียญทอง ม.มหาสารคาม
เหรียญเงิน ม.อุบลราชธานี
เหรียญทองแดง ม.ขอนแก่น
2.วิ่ง 4×200 เมตรผสม
เหรียญทอง ม.มหาสารคาม
เหรียญเงิน ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เหรียญทองแดง ม.มหิดล
3.ฟุตบอล
เหรียญทอง ม.มหาสารคาม
เหรียญเงิน ม.ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
เหรียญทองแดง
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
4.แชร์บอลหญิง
เหรียญทอง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
เหรียญเงิน ม.มหาสารคาม
เหรียญทองแดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
5.บาสเกตบอลทีมผสม
เหรียญทอง ม.ธรรมศาสตร์
เหรียญเงิน ม.ขอนแก่น
เหรียญทองแดง ม.มหิดล
6.วอลเล่ย์บอลผสม
เหรียญทอง
ม.ขอนแก่น
เหรียญเงิน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เหรียญทองแดง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
7.เปตองทีมผสม
เหรียญทอง
ม.ทักษิณ
เหรียญเงิน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เหรียญทองแดง
ม.ศิลปากร
8.ขบวนพาเหรด
ชนะเลิศ
ม.มหิดล
9.ผู้นำเชียร์
ชนะเลิศ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
ม.มหาสารคาม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ม.ขอนแก่น
10.สแตนเชียร์
ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.มหิดล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธรรมศาสตร์
11.ถ้วยรวมกีฬา
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่าย การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
1234

 

56

 

78

 

910

ภาพและข้อมูลข่าว : ปวริศา ปัดเสน

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *