Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 13)

กิจกรรม : นิสิต

ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด“มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทอีสาน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่ทีมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่อาศัยแม่น้ำชี เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยปลอบชโชมหล่อเลี้ยงชาวมหาสารคาม  

Read More »

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง

Read More »

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนอนนับดาวริมภู ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ข่าว/ภาพ: นายชลทิตย์ สีเทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น

Read More »

พิธี ติดเข็มผูกไทด์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิธี ติดเข็มผูกไทด์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3-4 และคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระคุณครูอาจารย์ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมในการศึกษาเลฃ่าเรียนและการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

Read More »