Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์ การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมทั้งแสดงออกถึงการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตผ่านกลุ่มชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 ภาพบรรยากาศขบวนแห่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ :
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา
ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_6388

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *