Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 10)

กิจกรรม : นิสิต

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้กรอกเอกสารดังนี้ This program is available for those who is enrolling bachelor and master degree. To apply, please submit these following document at Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) ใบสมัครพร้อม (Application form) ใบแสดงผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 …

Read More »

ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์ การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี …

Read More »

ซ้อมนิสิตต้นแบบ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 คน อาจารย์บุคลากร 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา 16.30-20.00 น.

ภาพบรรยากาศ : ซ้อมนิสิตต้นแบบ. นิสิตคณะ. 30. คน อาจารย์บุคลากร. 20. คน. ระหว่างวันที่ 6-7 พ. ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา. 16.30-20.00 น. ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษจิกายน 2562  

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในงานนี้นิสิตได้รับเชิญให้ ไปแสดง เซิงขยะอีสานสามัคคี ซึ่งเป็นเพลงเซิ้งที่นิสิตแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์หลัก 3Rs ในพิธีปิดงานด้วย ภาพและข่าว : ภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 11 กันยายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 คน โดยวิทยากร คือ คุณกฤตนัย ต่อศรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือในเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว  (CMARE)  โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง B414 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้       มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นิสิตและผู้สนใจ เข้าใจหลักการเบื้องต้นและสถานการณฺ์การทำการจำลองภูมิอากาศในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลภูมิอากาศและแหล่งข้อมูล และทักษะที่จำเป็นต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพถ่ายโดย : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ และกิจกรรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยในระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมร้องเพลง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขึ้น   โดยในวันที่  24  กรกฎาคม 2562  ได้จัดให้มีพิธีเปิดและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการต้อนรับน้องนิสิตใหม่ เข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย รศ.ดร.อดิศักด์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   และมีรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นการเข้าสู่กิจกรรมของนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ โดยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในครั้งนี้   ทางฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต ตลอดทั้ง  3  วัน ซึ่ง บรรยากาศทั้ง  3 วันเป็นไปด้วยความอบอุ่น …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปล่องไอเสียอุตสาหรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิต ที่เรียนในรายวิชา การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการควบคุม และรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง รวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562

Read More »