Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา (page 4)

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพและข่าวสัมมนาบุคลากร “โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง”

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ภาพเพิ่มเติมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-21 มิ.ย.2562 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  24 มิถุนายน 2562

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2562

Read More »

ภาพถ่าย งานประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

การประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ-2563.pdf<< >>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2562.pdf<< ข้อมูลและภาพถ่าย : ธวัชชัย  บุตรศรี / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562  

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์,และเสาร์ ระยะเวลา 2 วัน รุ่นที่ 16 : วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561 รุ่นที่ 17 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา วันทืี่เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2561

Read More »

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario” และหลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.0”

 แนบ 34.pdf

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »