Breaking News
Home / Uncategorized / “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

70581145_317389492415836_426015933484498944_n

ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง

3) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

4) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

5) องค์กรมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหาร และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น

6) องค์กรเริ่มปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสีเขียว เพื่อสร้างอัตลักษณ์

และแนวทางในการเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

7) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือปฏิบัติงานครบตามงานที่มีตามโครงสร้างหน่วยงาน

8) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

ภาพถ่ายบรรยากาศงานสัมมนา :

70581145_317389492415836_426015933484498944_n 70556437_539330016840921_8029850734679818240_n 70341701_568556910348386_1401346647845240832_n 70621374_1157036354488817_8339666972216131584_n 71146838_1127543650774807_52053105251975168_n 71564743_1157036487822137_2201963792026304512_n 71274858_532798450824356_6876630313234071552_n 71199074_666041753918308_7526328117724446720_n 71043993_686922031798149_8549510325450309632_n 71063290_373314340284830_6789478125353828352_n 71087636_399295254297562_8667103356033957888_n 70714997_2392456687502533_3220678606699102208_n 70297604_2571456359603447_3804159379968622592_n 70342340_1270568246437889_1905197962942742528_n 70583636_461781744426822_3804971605528936448_n 70694168_2776321062400411_7179874387519078400_n 70806147_959336837751837_4767670541899268096_n 70923876_2494583514097006_900512431309062144_n 71211799_514095652492633_5159555770441793536_n 71179924_2592941517395112_6447932610759884800_n 70605487_2386711534727320_7427838839680401408_n 70655699_828570700892600_5069138295020060672_n 70673225_2450621201697849_4093913408653492224_n 70833831_1851007028379292_3362441192078835712_n 70837027_1168739106645923_389977352530034688_n 70879474_2423068804477580_8307451930062356480_n 70881787_2585325024866306_8422592409765937152_n 70895050_467354427454539_6999001533589225472_n 70902707_681667362340352_2994493448364490752_n 70907390_419229715459359_3403944268513935360_n (1) 70927311_1345029252329619_8399967076101390336_n 70972360_431742614356439_7684668774355566592_n 71015850_2446299165650328_1613091851252793344_n 71017800_2120319568277872_6412362387399114752_n 71083766_971788329828594_7349144868335124480_n 71093174_2182901998677370_1232347566012628992_n 71111282_931112513931845_3795399059729022976_n 71189724_2369106543138187_656049202127699968_n 71216453_847995185602601_8151585166003798016_n 71305927_482793802572561_8711184576782794752_n 71509203_1360158207494392_397209454686240768_n

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 กันยายน 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *