Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

67377814_1112984115560708_9099200207295348736_n

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ และกิจกรรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยในระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมร้องเพลง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขึ้น   โดยในวันที่  24  กรกฎาคม 2562  ได้จัดให้มีพิธีเปิดและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการต้อนรับน้องนิสิตใหม่ เข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย รศ.ดร.อดิศักด์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   และมีรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นการเข้าสู่กิจกรรมของนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ โดยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในครั้งนี้   ทางฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต ตลอดทั้ง  3  วัน ซึ่ง บรรยากาศทั้ง  3 วันเป็นไปด้วยความอบอุ่น …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

67923587_1337047576459275_7874193165593346048_n

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปล่องไอเสียอุตสาหรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิต ที่เรียนในรายวิชา การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการควบคุม และรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง รวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย และประชุมบุคลากรประจำคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68273068_757784298010398_4784957415898480640_n

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมบุคลากรประจำคณะ และแสดงความยินดีกับอาจารย์ในฐานะได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล   สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี  ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (ร้ับแทน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (รับแทน) “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป …

Read More »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 ฯ

9

สรุปงาน : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) จำนวน 11 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2562

Read More »

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »

บริการวิชาการ ในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

67135465_335563060686193_7500262571090378752_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว  อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาโท ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายกฤษณะ ธรรมชัย และนางสาวบังอร นารีรบ  และหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา เอมโอด  ได้บริการวิชาการ ผ่านการจัดอบรม ให้ความรู้ และสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (กิจกรรมขยายเครือข่ายทายาทมหิงสา)  ของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้  มีคณะครูและนักเรียน จำนวน 130 คน จากทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบด้วย …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

67421071_408735506655226_7638275491106914304_n

        เมื่อวันอังคารที่  23  กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมโดยรวม :   ภาพโดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

67147027_393682511286130_4708823455515017216_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร และประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศโดยรวม : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพโดย :สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65909167_1603463533118441_6464803306723082240_n

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกำหนดการติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะได้จัดเตรียมให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ตามวันเวลาดังกลท่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /  https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

ภาพและข่าวสัมมนาบุคลากร “โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง”

64896826_504197653454604_5566362217881796608_n

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ภาพเพิ่มเติมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-21 มิ.ย.2562 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  24 มิถุนายน 2562

Read More »