Breaking News
Home / ข่าว / ภาพและข่าว : มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส

ภาพและข่าว : มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส

IMG_13021
เมื่อวันที่ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ,รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ,รางวัลคนดีศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,รางวัลกลุ่มนิสิต และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,รางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้เริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ภาพ : นายชลทิตย์สีเทา
ข่าว :บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ภาพบรรยากาศในงาน :
IMG_1305  IMG_1303 IMG_1302 IMG_1301   IMG_1298  IMG_1296 IMG_1295 IMG_1294 IMG_1293 IMG_1292 IMG_1291 IMG_1290 IMG_1289 IMG_1288 IMG_1287 IMG_1286 IMG_1285 IMG_1284 IMG_1283 IMG_1282 IMG_1281 IMG_1280 IMG_1279 IMG_1278 IMG_1277 IMG_1276 IMG_1275 IMG_1274 IMG_1273 IMG_1272 IMG_1271 IMG_1270 IMG_1269 IMG_1268 IMG_1267 IMG_1266 IMG_1265 IMG_1264 IMG_1263 IMG_1262 IMG_1261 IMG_1259    IMG_1255

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *