Breaking News
Home / Uncategorized (page 4)

Uncategorized

Podcast

DESCRIPTION of Podcast: “Environment for Community” is a radio channel hosted by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University (MSU), Thailand for MSU Radio. Objectives of Podcast: To create awareness among general public regarding pressing Local (Isaan – Northeastern Region of Thailand) and Global Environmental Issues and to …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบ้ับที่ 2) พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564

Read More »

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง

243285073_5289140147767180_5043375166849471308_n

มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสมาชิกในชุมชนท่าขอนยาง เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการ “รูปแบบการจัดการขยะ ในชุมชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม …

Read More »

แจ้งซ่อมออนไลน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>> แจ้งซ่อมออนไลน์ งานคอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์ / โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> แจ้งซ่อมออนไลน์ งานไฟฟ้า / ประปา / อาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

ข่าวไหว้ครู 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

IMG_5240

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 5 สิหาคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

.s,j

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf   >>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ถวายเทียน 2564

เมื่อวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ สำนักงานอธิการบดีชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งนิสิตเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness ) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. และวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00- 16.00 น.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเข้ารับการอบรม

>>>pdf ดานว์โหลด<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ตุ๋ง

>>>ขอส่งสำเนอนุสิทธิบัตร.pdf<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2564

Read More »